Regulamin & GWARANCJE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Siruba.sklep.pl

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej ?Sklep?] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu oraz fizycznie w sklepie stacjonarnym, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej ?Regulamin?].

2. Zarządzający Sklepem jest: Sklep Wytwórnia Śliczności ? Zimet Sp. z o.o., Warszawa , CH Szembeka, I. piętro Zamieniecka 80, NIP: PL7010472661, tel. 727364000, adres email: bok@zimet.sklep.pl .

2a. Dane spółki: Zimet Sp. z o.o., Malinowa 1, 05-140 Jadwisin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla  m. st. Warszawy w Warszawie , XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000547677

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 • e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 • telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

§3

Płatności

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy. Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 10zł do 100zł  i  są zależne od gabarytu przysyłki.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.

3. Klient zgłasza zwrot towaru poprzez formularz zwrotu znajdujący się tutaj.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę pod warunkiem przedstawienia karty w siedzibie sprzedającego.

6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§7

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo ? promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

§8

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

REGULAMIN TWISTO

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej ?Rozporządzeniem?) właściciel domeny internetowej przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

1.Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a)zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej,

b)przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. (?Bank?) w związku z

 • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c)przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową ?Kup z Twisto? i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

4.W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a)ING Bank Śląski S.A.

b)Twisto Polska sp. z o.o.

9.W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

10.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

11.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

12.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową ?Kup z Twisto? i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

GWARANCJE

Gwarancja maszyn przemysłowych

 Poniższa treść gwarancji obowiązuje od dnia publikacji do odwołania

 WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI MASZYN PRZEMYSŁOWYCH

 1. Firma Zimet Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością gwarantuje, że nowo sprzedane urządzenia, są wolne od wad materiałowych i wadliwego wykonania.
 2. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta
 3. Okres gwarancji na wymienione na fakturze towary wynosi 12 m-cy od daty sprzedaży w przypadku przedsiębiorcy, 24 miesiące w przypadku osoby fizycznej. Okres rękojmi na ww towar wynosi 12 m-cy od daty sprzedaży w przypadku przedsiębiorcy, 24 miesiące w przypadku osoby fizycznej.
 4. Zobowiązania w ramach niniejszej gwarancji obejmują bezpłatne naprawy urządzenia, dokonywane przez autoryzowany serwis.
 5. Naprawa w okresie gwarancyjnym powinna nastąpić w terminie 21 dni od daty pisemnego zgłoszenia usterki. Każda naprawa musi być udokumentowana protokołem naprawy, wystawionym przez serwis. Termin ten może ulec wydłużeniu do 28 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy.
 6. Gwarancja obejmuje jedynie odpowiedzialność za wady tkwiące w produkcie w momencie jego sprzedaży i w szczególności nie obejmuje:
  1. normalnego zużycia sprzętu.
  2. skutków fizycznych i chemicznych uszkodzeń elementów urządzenia, spowodowanych uderzeniami, wstrząsami lub działaniem agresywnych chemicznie substancji lub środowiska.
  3. wad, wynikłych z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub z przeciążenia urządzenia.
  4. uszkodzeń spowodowanych podczas dokonywania napraw przez osoby nieupoważnione lub też przez stosowanie części i materiałów eksploatacyjnych niezatwierdzonych przez producenta sprzętu.
  5. uszkodzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi i konserwacji urządzenia, a także stosowaniem niewłaściwego oleju.
  6. uszkodzeń spowodowanych niedopełnieniem przez właściciela obowiązku niezwłocznego zgłoszenia usterki, która możliwa była do zauważenia przy zakupie towaru lub podczas jego późniejszego użytkowania.
  7. uszkodzeń spowodowanych działaniem siły wyższej, a także wahaniami napięcia zasilającego.
 7. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje:
  1. czynności takich jak: czyszczenie, konserwacja codzienna, do których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
  2. czynności regulacyjnych urządzenia, związanych z przestawieniem go na tryb wynikający ze specyfiki szytego materiału (np. zmiana grubości materiału, zmiany nici, igieł, wymiana stopek i oprzyrządowania).
  3. elementów eksploatacyjnych takich jak: płytki ściegowe, ząbki, stopki, oprzyrządowanie dodatkowe, noże i nożyczki obcinające nici, noże i nożyczki odkrawające materiał, chwytacze, osłony ochrony osobistej, taśmy ostrzące i ostrzałki ceramiczne, przewody elektryczne i parowe, grzałki, lampki kontrolne, pasy teflonowe, oraz ich wymiany.
  4. elektronicznych modułów sterujących uszkodzonych w wyniku niewłaściwego podłączenia oraz napięcia zasilającego urządzenie.
  5. uszkodzeń powstałych podczas transportu i nie zgłoszonych przewoźnikowi w momencie odbioru.
 8. Nie jest wadą ani uszkodzeniem czasowe pogorszenie jakości pracy urządzenia, wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów tj. nici, tkaniny itp.
 9. Do przyjęcia reklamacji i wykonania napraw gwarancyjnych urządzenia uprawniony jest punkt sprzedażowo-serwisowy oraz serwis centralny.
 10. Maszyna domowa zgodnie z instrukcją obsługi przeznaczona jest do eksploatacji w warunkach gospodarstwa domowego.
 11. Klientowi przysługuje prawo do wymiany produktu na nowy pod warunkami:
  1. w okresie gwarancji dokonano pięciu napraw tego samego elementu, a urządzenie będzie wykazywało wady, które uniemożliwiają jego poprawną pracę.
  2. serwis centralny stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe.
 12. W przypadku sprzedaży na rzecz przedsiębiorcy, Klient ponosi koszty bezpodstawnego zgłoszenia naprawy
 13. Do przyjęcia reklamacji i wykonania napraw gwarancyjnych uprawnione są wyłącznie autoryzowane punkty serwisowe. Lista punktów serwisowych dostępna jest pod numerem telefonu: 727 364 000
 14. Po stwierdzeniu usterki należy zadzwonić pod numer 727 364 000. Dalsze wskazówki otrzymają Państwo telefonicznie.
 15. Serwis centralny: ZIMET Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Dział Serwisu, ul. Zamieniecka 80 w Warszawie tel. 727364000
 16. Gwarant: Zimet Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Malinowa 1, 05-140 Jadwisin.
Shopping Cart
Scroll to Top